หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) คือหนี้สินหมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน

 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มาตรฐาน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี บัญชีเจ้าหนี้การค้า