หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities) หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ ยกตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ หมุนเวียน 10 ชนิด