สำรองอื่น คือ (Other Reserves)


[Total: 2 Average: 5]

สำรองอื่น (Other Reserves) คืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนในรูปของเงินทุนสำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. • ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ ( Base Stock )
 • สำรองตามกฎหมาย คือ ( Legal Reserve )
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรอง
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ
 • เงินสำรองตามกฎหมายต้องมีเท่าไหร
 • การนำเงินสำรองตามกฎหมายมาเฉลี่ยค่าหุ้นกรณีลดทุน
 • สิทธิทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สำรองอื่น คือ (Other Reserves)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น คือ เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มาตรฐาน สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง