รายได้อื่น คือ (Other Income)


รายได้อื่น (Other Income)  หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดมาจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้จากการดำเนินงานของกิจการ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 • บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย
 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • รับคำนวณต้นทุนให้บริษัทฯใหญ่บริษัทหนึ่ง เป็นรายได้ประเภทใหนค่ะ
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)

 • รายได้อื่น คือ (Other Income)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: แหล่งที่มาของรายได้ คือ ประเภทของรายได้ ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้อื่นๆมีอะไรบ้าง หมวดรายได้มีอะไรบ้าง revenue คือ รายได้ หมายถึง วิจัย other income แปลว่า