รายได้อื่น คือ ( Other Income )

Click to rate this post!
[Total: 519 Average: 5]

รายได้อื่น (Other Income)  หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดมาจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้จากการดำเนินงานของกิจการ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น

รายได้อื่น คือ ( Other Income )
รายได้อื่น คือ ( Other Income )
(Visited 1,205 times, 1 visits today)