รายได้อื่น คือ ( Other Income )


[Total: 2 Average: 5]

รายได้อื่น (Other Income)  หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดมาจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้จากการดำเนินงานของกิจการ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน เป็นต้น • รายได้ คือ ( Revenues )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: แหล่งที่มาของรายได้ คือ ประเภทของรายได้ ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้อื่นๆมีอะไรบ้าง หมวดรายได้มีอะไรบ้าง revenue คือ รายได้ หมายถึง วิจัย other income แปลว่า