กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )


[Total: 2 Average: 5]

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) หมาถึง กระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการเป็นต้น • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 • การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)
 • แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ
 • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • โทษของการไม่ชำระบัญชี...หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุร...
 • การประชุมครั้งเดียวกันของวาระการพิจารณาผลการดำเนินงานกับเลิกบริษัท

 • กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: กิจกรรมลงทุน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ppt โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย แบบฟอร์มงบกระแสเงินสด ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท การอ่านงบกระแสเงินสด