กิจกรรมดำเนินงาน คือ (Operating Activities)


กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) คือ กระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการเป็นต้น • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)
 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • ส่วนของเจ้าของของกิจการที่ดำเนินงาน
 • การประชุมครั้งเดียวกันของวาระการพิจารณาผลการดำเนินงานกับเลิกบริษัท
 • โทษของการไม่ชำระบัญชี...หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุร...
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ
 • การตลาดกับดำเนินงานขององค์กร

 • กิจกรรมดำเนินงาน คือ (Operating Activities)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: กิจกรรมลงทุน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ppt โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย แบบฟอร์มงบกระแสเงินสด ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท การอ่านงบกระแสเงินสด