เช็คค้างจ่าย คือ (Outstanding Check)


เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หมายถึง เช็คที่กิจการสั่งจ่ายให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นไปแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ส่งผลทำให้ยอดเงินในบัญชีของกิจการสูงกว่างบบัญชีของกิจการ • การสลักหลังเช็ค ทำได้ กี่แบบ
 • ลักษณะการ สลักหลังเช็ค
 • เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์
 • เอาเช็คเข้าธนาคาร
 • เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้
 • เช็คจ่ายล่วงหน้าต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวันใด
 • เช็คคืน คือ (Check Returned)
 • จัดแถลงข่าวความพร้อมเช็คช่วยชาติ
 • ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง
 • วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ

 • เช็คค้างจ่าย คือ (Outstanding Check)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สอน งบ พิสูจน์ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร ตัวอย่างงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร งบ กระทบ ยอด ประจำเดือน แบบฝึกหัด bank reconciliation แบบฝึกหัด งบ พิสูจน์ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร พร้อม เฉลย เช็คค้างจ่าย หมายถึง กระทบยอด gl เช็คค้างจ่าย บันทึกบัญชี