เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )


[Total: 2 Average: 5]

เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หมายถึง เช็คที่กิจการสั่งจ่ายให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นไปแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ส่งผลทำให้ยอดเงินในบัญชีของกิจการสูงกว่างบบัญชีของกิจการ • เช็คคืน คือ ( Check Returned )
 • การสลักหลังเช็ค ทำได้ กี่แบบ
 • เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check)
 • จ่ายเช็คปลายปีแต่นำไปขึ้นเงินต้นปี ต้องปรับปรุงบัญชีไหม
 • ลักษณะการ สลักหลังเช็ค
 • ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด
 • เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
 • ควรเช็คบ้านก่อนหยุดยาวในช่วงในช่วงปีใหม่
 • วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ
 • จ่ายเช็คล่วงหน้าให้แก่บริษัทรับจ้างหรือบริการต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวั...

 • เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สอน งบ พิสูจน์ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร ตัวอย่างงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร งบ กระทบ ยอด ประจำเดือน แบบฝึกหัด bank reconciliation แบบฝึกหัด งบ พิสูจน์ ยอด เงิน ฝาก ธนาคาร พร้อม เฉลย เช็คค้างจ่าย หมายถึง กระทบยอด gl เช็คค้างจ่าย บันทึกบัญชี