ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Prepaid Expense )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งกิจการได้ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการยังไม่ได้รับบริการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจึงถูกบันทึกไว้ในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Prepaid Expense )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธีคำนวณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐาน ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า หมวดบัญชี วิธีคํานวณค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐานการบัญชี เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า