ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ (Premium on Share Capital)


[Total: 2 Average: 5]

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่บริษัทได้ตั้งมูลค่าไว้ซึ่งอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนของกิจการ (Par value) แต่กลไกความต้องการของตลาดทำให้มูลค่าหุ้นถูกขายไปมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่วนต่างระหว่างราคานี้จึงจะถูกบันทึกไว้ในงบดุลบัญชีบริษัท “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”  • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )
  • เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
  • บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่
  • ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงิน

  • ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ (Premium on Share Capital)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: ส่วน เกิน มูลค่า หุ้น มาตรฐาน บัญชี ส่วน เกิน มูลค่า หุ้น pantip การ ลด ส่วน เกิน มูลค่า หุ้น การบันทึกบัญชีทุนจดทะเบียน ส่วนเกิน ต่ํากว่า มูลค่าหุ้น คืออะไร ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ถอนใช้ส่วนตัว หมวด ตัวอย่างส่วนของเจ้าของ