ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ (Premium on Share Capital)

Click to rate this post!
[Total: 379 Average: 5]

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่บริษัทได้ตั้งมูลค่าไว้ซึ่งอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนของกิจการ (Par value) แต่กลไกความต้องการของตลาดทำให้มูลค่าหุ้นถูกขายไปมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่วนต่างระหว่างราคานี้จึงจะถูกบันทึกไว้ในงบดุลบัญชีบริษัท “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ (Premium on Share Capital)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ (Premium on Share Capital)
(Visited 1,155 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top