วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method)


วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method) เป็นลักษณะการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ โดยใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าต่อเมื่อสิ้นงวดบัญชีหรือปลายปีเท่านั้น โดยในระหว่างปีจะมีการบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ จะไม่ทำการบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย  ส่งคืนหรือรับสินค้า/วัตถุดิบ ดังนั้นการบันทึกบัญชีสินค้าด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อสิ้นงวดบัญชีจะมีสินค้าคงเหลือเท่าใดหากพิจารณาดูจากสมุดบัญชีแยกประเภทเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากต้องการทราบว่ากิจการมีสินค้าคงเหลือสิ้นงวดบัญชีเป็นจำนวนเงินเท่าใดจะต้องทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือจากโกดังและบัญชีสินค้าและต้องใช้วิธีอื่นในการคำนวณต้นทุนของสินค้า ซึ่งจะไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ในสมุดบัญชีแยกประเภท • ภพ.20 ตัวจริง หาย สำเนาก็ไม่มี ต้องขอใหม่อย่างไร
 • สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า การ บันทึกบัญชี
 • ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
 • การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)
 • ค่าชดใช้ความเสียหายตามสัญญา อยู่ในส่วนใหนของผังบ/ช
 • ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย
 • แบบ พค.0401 หาย
 • ใบเสร็จรับเงินสูญหายมีแต่ใบกำกับภาษีสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงหาย
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

 • วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561