ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )


[Total: 2 Average: 5]

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คือ หนังสือตราสารที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ออกตั๋ว ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับเงิน โดยในตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องระบุรายละเอียด จำนวนเงิน วันที่กำหนดและวันที่ออกตั๋ว สถานที่ใช้เงิน ชื่อของผู้รับเงินและลายมือชื่อของผู้ออกตั๋ว • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง
 • ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท
 • ตั๋วเรียกเก็บ คือ (Bill)
 • ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)
 • ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ (Dishonored Notes Receivable)
 • การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
 • ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note)
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ตั๋วสัญญาใช้เงิน ข้อดี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินบริษัท ตั๋วสัญญาใช้เงิน excel ตั๋วสัญญาใช้เงิน pdf ความ เสี่ยง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท การต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน