ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)


ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing) หมายถึง รูปแบบหนึ่งในกระบวนการผลิตที่สินค้าสามารถทำกระบวนการผลิตแบบเชื่อมขนานได้เพื่อลดกระบวนการและเวลาในขั้นตอนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตรถยนต์จะทำกระบวนการตัด เชื่อมแต่ละชิ้นส่วนไปพร้อมๆกันและนำชิ้นส่วนที่ทำเสร็จมาประกอบรวมกันในขั้นตอนสุดท้าย  • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
  • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
  • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
  • ค่าใช้จ่ายในการผลิต
  • กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ (Idle Capacity)

  • ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561