การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)


การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing) หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนกระบวนการ ซึ่งเป็นระบบต้นทุนที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตสินค้าหรือการบริการในแต่ละครั้ง มักใช้สำหรับกิจการที่สินค้าหรือบริการแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องกัน ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การผลิตอาหารสำเร็จรูป น้ำตาลทราย เป็นต้น  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน
  • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
  • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
  • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: วิธีการของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต แบบฝึกหัดต้นทุนช่วงการผลิต แบบฝึกหัดต้นทุนช่วงการผลิต พร้อมเฉลย ขั้นตอนตามรายงานต้นทุนการผลิต ลักษณะการสะสมต้นทุนของระบบต้นทุนช่วงการผลิต รายงานต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ ต้นทุนกระบวนการ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต หมายถึง