ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)


[Total: 2 Average: 5]

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การประสานงาน และการควบคุม  • การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )
  • การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)
  • ข้อควรในการตัดสินใจ ในการลงทุนตลาด Forex
  • การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decis...
  • การศึกษาต่อควรถามตนเองให้ได้ก่อนการตัดสินใจไป

  • ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561