การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กิจการที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับต่างประเทศมักจะมีปัญกาของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศกรมสรรพากรจึงมีประกาศห้มีเครื่องมือทางการเงินในการปัองกันความเสี่ยงในการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-คู่สัญญาอีกฝ่ายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
-การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเกิดจากความต้องการประกันความเสี่ยงในมูลหนี้ หรือมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระภายหน้า
-กรณีที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนหลายสัญญา ต้องนำสัญญาดังกล่าวทุกสัญญามาบันทึกบัญชีด้วย 

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(Visited 98 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top