การกลับรายการปรับปรุง คือ (Reversing Entries)


[Total: 2 Average: 5]

การกลับรายการปรับปรุง (Reversing Entries) หมายถึง การบันทึกกลับรายการปรับปรุงที่ได้ปรับปรุงไว้แล้วเมื่อสิ้นงวดบัญชีก่อนหน้า โดยนำมาบันทึกกลับในสมุดรายวันทั่วไปในต้นงวดบัญชีถัดไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการบันทึกรายการสำหรับงวดบัญชีถัดไป  • การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

  • การกลับรายการปรับปรุง คือ (Reversing Entries)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: การโอนกลับรายการบัญชี คืออะไร กลับรายการบัญชี ภาษาอังกฤษ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐาน รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า ชนิดของข้อผิดพลาดทางการบัญชี รายได้รับล่วงหน้า deferred income คือ