รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)


รายจ่ายฝ่ายรายได้ (Revenue Expenditures) รายจ่ายที่ได้กระทำการจ่ายเงินไปแล้วแต่มิได้ทำให้อายุหรือประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นๆเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินรอบบัญชีนั้น เช่น การต่อเติม การปรับปรุงทำให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแทนและการซ่อมแซม เป็นต้น • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • รายได้อื่น คือ (Other Income)
 • การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
 • รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • การรับรุ้รายได้ทางภาษี

 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ตัวอย่างรายจ่ายฝ่ายทุน รายจ่ายฝ่ายทุน งบการเงิน รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ป้ายบริษัท บันทึกบัญชี