รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)


รายจ่ายฝ่ายรายได้ (Revenue Expenditures) รายจ่ายที่ได้กระทำการจ่ายเงินไปแล้วแต่มิได้ทำให้อายุหรือประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นๆเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินรอบบัญชีนั้น เช่น การต่อเติม การปรับปรุงทำให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแทนและการซ่อมแซม เป็นต้น  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
  • บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย
  • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
  • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

  • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: ตัวอย่างรายจ่ายฝ่ายทุน รายจ่ายฝ่ายทุน งบการเงิน รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ป้ายบริษัท บันทึกบัญชี