วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ (Reversal Cost Method)


วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (Reversal Cost Method) หมายถึง เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยใช้วิธีคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกลับไปหาต้นทุน โดยมีสมมติฐานว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขาย (คล้ายกับการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาด)  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ (Reversal Cost Method)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: วิธี ปันส่วน ต้นทุน วิธี การ ปันส่วน ต้นทุน traditional costing ต้นทุน ต่อ หน่วย วิธี คิด สูตร บัญชี ต้นทุน cost objects คือ วิธี คํา น วณ ต้นทุน สินค้า วิธี มูลค่า ตลาด หรือ มูลค่า ขาย สัมพัทธ์ วิธี แบ่ง ต้นทุน ร่วม ตาม มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ ที่ ปรับปรุง แล้ว