วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )


[Total: 2 Average: 5]

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (Reversal Cost Method) หมายถึง เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยใช้วิธีคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกลับไปหาต้นทุน โดยมีสมมติฐานว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขาย (คล้ายกับการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาด) • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

 • วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธี ปันส่วน ต้นทุน วิธี การ ปันส่วน ต้นทุน traditional costing ต้นทุน ต่อ หน่วย วิธี คิด สูตร บัญชี ต้นทุน cost objects คือ วิธี คํา น วณ ต้นทุน สินค้า วิธี มูลค่า ตลาด หรือ มูลค่า ขาย สัมพัทธ์ วิธี แบ่ง ต้นทุน ร่วม ตาม มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ ที่ ปรับปรุง แล้ว