วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ (Reversal Cost Method)


วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (Reversal Cost Method) หมายถึง เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยใช้วิธีคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกลับไปหาต้นทุน โดยมีสมมติฐานว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขาย (คล้ายกับการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาด) • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ (Reversal Cost Method)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธี ปันส่วน ต้นทุน วิธี การ ปันส่วน ต้นทุน traditional costing ต้นทุน ต่อ หน่วย วิธี คิด สูตร บัญชี ต้นทุน cost objects คือ วิธี คํา น วณ ต้นทุน สินค้า วิธี มูลค่า ตลาด หรือ มูลค่า ขาย สัมพัทธ์ วิธี แบ่ง ต้นทุน ร่วม ตาม มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ ที่ ปรับปรุง แล้ว