วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )

Click to rate this post!
[Total: 201 Average: 5]

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (Reversal Cost Method) หมายถึง เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยใช้วิธีคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกลับไปหาต้นทุน โดยมีสมมติฐานว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขาย (คล้ายกับการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาด)


บทความแนะนำ : -------------------------

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )
วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )
(Visited 455 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341