Categories
บัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity) หมายถึง ส่วนที่เป็นการลงทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมักอยู่ในรูปของเงินปันผล โดยการบันทึกงบดุลกรณีการขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นในราคาที่สูงกว่าราคาพาร์ จะบันทึกเท่ากับราคาพาร์ในรายการทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว และบันทึกส่วนเกินที่ได้รับในรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholde’s Equity)
(Visited 24 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ