ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Selling and Administrative Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )

 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: การแยกค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย มาตรฐานการบัญชี การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กับ ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือ งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความแตกต่างกันอย่างไร ประโยชน์ของงบกำไรขาดทุน