ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย คือ (Simple Average)

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย (Simple Average) หมายถึง การหาราคาต้นทุนของสินค้าโดยใช้ราคาทุนต่อหนึ่งหน่วยของสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกกับราคาทุนต่อหนึ่งหน่วยของการซื้อแต่ละครั้งในงวดบัญชีนั้น แล้วนำมาถัวเฉลี่ยกันเป็นราคาทุนถัวเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือปลายงวด

ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย คือ (Simple Average)
(Visited 70 times, 1 visits today)