ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน คือ (Standard Cost)


ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) หมายถึง การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและราคาต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งต้นทุนมาตรฐานการผลิตจะประกอบด้วย ปริมาณมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง ราคามาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง เวลามาตรฐานของแรงงานทางตรง อัตรามาตรฐานของค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานตามฐานการปันส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำราคาต้นทุนมาตรฐานมาเปรียบเทียบราคาต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตจริงเพื่อวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน คือ (Standard Cost)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุน standard cost แบบฝึกหัด ต้นทุน มาตรฐาน การ บัญชี ต้นทุน มาตรฐาน หมาย ถึง ต้นทุน มาตรฐาน pdf ต้นทุน มาตรฐาน ค่า ใช้ จ่าย โรงงาน เปรียบเทียบ ต้นทุน มาตรฐาน และ ต้นทุน จริง ราคามาตรฐานวัตถุดิบ คือ non harmonized & standard cost คือ