ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน คือ (Standard Cost)


ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) หมายถึง การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและราคาต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งต้นทุนมาตรฐานการผลิตจะประกอบด้วย ปริมาณมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง ราคามาตรฐานของวัตถุดิบทางตรง เวลามาตรฐานของแรงงานทางตรง อัตรามาตรฐานของค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานตามฐานการปันส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำราคาต้นทุนมาตรฐานมาเปรียบเทียบราคาต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตจริงเพื่อวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน คือ (Standard Cost)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: ต้นทุน standard cost แบบฝึกหัด ต้นทุน มาตรฐาน การ บัญชี ต้นทุน มาตรฐาน หมาย ถึง ต้นทุน มาตรฐาน pdf ต้นทุน มาตรฐาน ค่า ใช้ จ่าย โรงงาน เปรียบเทียบ ต้นทุน มาตรฐาน และ ต้นทุน จริง ราคามาตรฐานวัตถุดิบ คือ non harmonized & standard cost คือ