ต้นทุนปิดโรงงาน คือ (Shutdown cost)


ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานอย่างถาวรหรือชั่วคราวหากรายได้ของกิจการตกต่ำอย่างมาก โดยหลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ หากรายได้ส่วนเกินน้อยกว่าต้นทุนส่วนเกิน กิจการควรดำเนินการปิดกิจการ • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • ต้นทุนปิดโรงงาน คือ (Shutdown cost)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ต้นทุนที่ควบคุมได้ คือ ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง admin cost คือ