ต้นทุนปิดโรงงาน คือ (Shutdown cost)


ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานอย่างถาวรหรือชั่วคราวหากรายได้ของกิจการตกต่ำอย่างมาก โดยหลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ หากรายได้ส่วนเกินน้อยกว่าต้นทุนส่วนเกิน กิจการควรดำเนินการปิดกิจการ  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • ต้นทุนปิดโรงงาน คือ (Shutdown cost)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: ต้นทุนที่ควบคุมได้ คือ ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง admin cost คือ