เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )

Click to rate this post!
[Total: 1105 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า (Trade – Accounts Payable) หมายถึง เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกิจการ ซึ่งกิจการจะต้องทำการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเมื่อถึงระยะตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกไว้ในส่วนหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ


บทความแนะนำ : -------------------------

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )
เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )
(Visited 6,742 times, 7 visits today)
 
โทร.081-931-8341