Categories
บัญชี

ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity)

Click to rate this post!
[Total: 186 Average: 5]

ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity) ข้อมูลทางบัญชีจะประมวลผลและรายงานเพื่อกิจการหนึ่งกิจการใดโดยเฉพาะแยกต่างหากจากเจ้าของกิจการกล่าวคือ ถือว่ากิจการเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสามารถจะมีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของเป็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของกิจการสามารถทราบได้ว่าประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร

ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity)
ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity)
(Visited 147 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ