การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม คือ ( The Objectivity Principle )


[Total: 2 Average: 5]

การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม (The Objectivity Principle) เป็นข้อสมมติฐานข้อหนึ่งที่สำคัญของหลักการบัญชี โดยการจัดทำงบการเงินหรือบัญชีจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานอันเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและความลำเอียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด


การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม คือ ( The Objectivity Principle )

 • การเก็บรักษาใบกำกับภาษี เอกสารหลักฐานอื่น รายงานภาษีซื้อ
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร
 • ความสำคัญของเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
 • การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า
 • ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี
 • เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี

 • การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม คือ ( The Objectivity Principle )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ข้อสมมติทางบัญชี คือ ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี ประกอบด้วย ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชีมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง การบัญชีหมายถึง แม่บทการบัญชีppt แม่บทการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี หลักความระมัดระวัง ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน