การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม คือ ( The Objectivity Principle )

Click to rate this post!
[Total: 127 Average: 5]

การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม (The Objectivity Principle) เป็นข้อสมมติฐานข้อหนึ่งที่สำคัญของหลักการบัญชี โดยการจัดทำงบการเงินหรือบัญชีจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานอันเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและความลำเอียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด

การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม คือ ( The Objectivity Principle )
การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม คือ ( The Objectivity Principle )
(Visited 171 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341