การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )


[Total: 2 Average: 5]

การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization) หมายถึง การบันทึก/รับรู้รายการอันเป็นรายได้ของกิจการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแม่บทการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) และเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) • รายได้ คือ ( Revenues )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )
 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )
 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: การบันทึกบัญชีรายได้ค่าบริการ รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างโจทย์รายการปรับปรุงบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้า ได้รับใบแจ้งหนี้ บันทึกบัญชี ระบบบัญชีขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ จ่ายชําระหนี้ บันทึกบัญชี