การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization) หมายถึง การบันทึก/รับรู้รายการอันเป็นรายได้ของกิจการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแม่บทการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) และเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
(Visited 7 times, 1 visits today)