หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )


[Total: 2 Average: 5]

หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง (The Accrual Principle) คือ หนึ่งในวิธีการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายทางบัญชีของกิจการ โดยเกณฑ์คงค้างรายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการแล้ว ไม่ว่ากิจการจะได้รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงินก็ตาม ในขณะเดียวกันเกณฑ์คงค้างค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้ทรัยพยากระหรือได้รับบริการจากบุคคลอื่นแล้ว ไม่ว่าจะจ่ายเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกณฑ์คงค้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวันสิ้นงวดจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความถูกต้องตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งจะส่งผลต่อความถูกต้องของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการด้วย  • เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )
  • การบันทึกบัญชี เกณฑ์เงินสด และ เกณฑ์คงค้าง เปรียบเทียบ ต่างกัน

  • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: เกณฑ์คงค้าง มาตรฐานการบัญชี เกณฑ์เงินสด คือ เกณฑ์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ เกณฑ์คงค้าง ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ เงินสด เกณฑ์ คง ค้าง คือ การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ คือ งบการเงิน ที่ใช้ เกณฑ์คงค้าง ได้ เกณฑ์เงินสดแบบผสม