หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)


[Total: 2 Average: 5]

หลักความสม่ำเสมอ (The Consistency Principle) หมายถึงการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดสามารถที่จะเลือกวิธีการบัญชีที่มีอยู่หลายๆ วิธีมาปฏิบัติได้ เช่น วิธีการตีราคาสินค้าราคาทุน หรือ ตามราคาตลาด แต่ถ้าได้เลือกวิธีการใดแล้วก็ควรจะใช้วิธีการนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินที่ต่างปีกันของกิจการเดียวกัน มิให้เกิดการเข้าใจผิด

ดังนั้นงบการเงิน ที่แตกต่างกันในแต่ละปี จะต้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วิธีการบัญชีมิได้หมายความว่าเมื่อเลือกแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีจำเป็นกิจการอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีได้โดยเปิดเผยให้ทราบ และบอกถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน • การบันทึกบัญชี มีกี่วิธี อะไรบ้าง
 • การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
 • การบันทึกบัญชี ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง

 • หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ข้อสมมติทางบัญชี คือ หลัก ความ ระมัดระวัง ทางการ บัญชี วัตถุประสงค์หลักความระมัดระวัง หลักความระมัดระวัง มีวัตถุประสงค์อย่างไร หลักความระมัดระวัง ข้อดี เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ ภาษาอังกฤษ ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน