งบทดลอง คือ (Trial Balance)


[Total: 2 Average: 5]

งบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ  จากรายการค้าทุกรายการ  ผลรวมด้านเดบิต ของทุกบัญชีควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุกๆ  • หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง
  • งบทดลองไม่ดุล ต้องทำอย่างไรคะ

  • งบทดลอง คือ (Trial Balance)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: trial balance form คือ แบบฟอร์มงบทดลอง download ตัวอย่าง งบ ทดลอง งบทดลองหลังปรับปรุง ตัวอย่างงบทดลองหลังปิดบัญชี จุดประสงค์งบทดลอง แบบฝึกหัดงบทดลอง balance sheet คือ