คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )


[Total: 2 Average: 5]

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน (The Flow of Cost) หมายถึงวิธีการหนึ่งในการตั้งราคาขายซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนรู้จักและนิยมใช้กันอยู่ คือการตั้งราคาโดยการบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุน โดยใช้ความเคลื่อนไหวของราคาทุนเป็นเกณฑ์การตั้งราคาขายของสินค้าและบริการ • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )

 • คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: การตีราคาสินค้าคงเหลือมีกี่วิธี การตีราคาสินค้าคงเหลือ13วิธี ราคาทุน บัญชี ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง มาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือ 2562 การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี fifo ต้นทุนเดิมของสินค้าคงเหลือ หมายถึง มาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือ 2560