การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)


[Total: 2 Average: 5]

การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว หากจากรายได้ของกิจการตกตํ่าอย่างมาก หลักเกณฑ์ การตัดสินใจคื กิจการควรปิดโรงงานชั่วคราว ถ้าในบางช่วงเดือนหรือฤดูกาลกิจการไม่สามารถสร้างรายได้มากกว่าต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ และหากรายได้ส่วนเกินมากกว่าต้นทุนส่วนเกินกิจการควรดำเนินกิจการต่อไป  • การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )
  • ข้อควรในการตัดสินใจ ในการลงทุนตลาด Forex
  • ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ (Relevance)
  • การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decis...
  • การศึกษาต่อควรถามตนเองให้ได้ก่อนการตัดสินใจไป

  • การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว (Temporary Shutdown Decisions)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561