ความเข้าใจได้ คือ (Understandability)


[Total: 2 Average: 5]

ความเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะละเว้นการแสดงข้อมูลที่แม้ว่าจะมีความซับซ้อน เพียงเพื่อเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบบางคนจะเข้าใจ • แหล่งเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีด้วยตนเองที่เหมาะสมกับความเข้าใจของแต่ละคน
 • ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ
 • เรียนรู้กับการทำความเข้าใจของพนักงานบัญชีที่มีต่อบริษัท
 • สรุป พรบ คอมพิวเตอร์ เข้าใจง่าย
 • ผมไม่ค่อยเข้าใจในการจดทะเบียนการค้า ประเภทร้านค้า ว่าเราทำอะไรได้บ้าง
 • สื่อสารอย่างไรให้คนในองค์กรเข้าใจ
 • เรื่องอะไรบ้างที่คนไปท่องเที่ยวต่างประเทศมักเข้าใจผิด
 • ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มากกว่าเอาใจ คือ เข้าใจและใส่ใจ
 • ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME
 • ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี

 • ความเข้าใจได้ คือ (Understandability)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: แม่บทการบัญชี ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน วัตถุประสงค์ของงบการเงิน การบัญชีหมายถึง ข้อจํากัดของข้อมูลทางบัญชีมีอะไรบ้าง ความ รู้ เบื้องต้น เกี่ยว กับ การเงิน และ บัญชี องค์ประกอบของงบการเงิน ความหมายของการบัญชี