กระดาษทำการ (Work Sheet)


[Total: 2 Average: 5]

กระดาษทำการ (Work Sheet) หมายถึง แบบฟอร์มหรือกระดาษร่างที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปอย่างสะดวก  รวดเร็ว และ ไม่ผิดพลาด แต่กรณีที่เป็นกิจการขนาดเล็กและมีรายการไม่มากนักอาจไม่จำเป็นต้องจัดทำกระดาษทำการก่อนทำงบการเงินก็ได้   โดยกระดาษทำการจะมีด้วยกันหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง 8 ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นต้น  • กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )
  • ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ ( Benefits of paper making )
  • หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ
  • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

  • กระดาษทำการ (Work Sheet)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: ประเภทของกระดาษทำการ กระดาษทำการ 8 ช่อง สินค้าคงเหลือ กระดาษ ทำการ 8 ช่อง ppt ประโยชน์ของกระดาษทำการ กระดาษทำการ 12 ช่อง งบต้นทุนการผลิต กระดาษทำการ 10 ช่อง บัญชีอุตสาหกรรม ประโยชน์ กระดาษทําการ สอน ทำ กระดาษ ทำการ