สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )


[Total: 2 Average: 5]

สินทรัพย์สิ้นเปลือง (Wasting Assets) หมายถึง เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีลักษณะใช้แล้วหมดไปและมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ลวดเสียบโดยจะเรียกวัสดุเหล่านี้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น วัสดุสำนักงาน ในการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองมาใช้มักจะซื้อปริมาณมากและมีการควบคุมโดยใช้หลักฐานการเบิกจ่าย และ ณ วันสิ้นงวดจะมีการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเพื่อจะได้ทราบว่าได้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นจำนวนเท่าใด • สินทรัพย์ คือ ( Assets )
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์ถาวร คือ fixed asset management คือ depletion คือ บัญชี ค่า สูญ สิ้น ทรัพยากรธรรมชาติ และ ค่า สูญ สิ้น ประเภทของสินทรัพย์ fixed asset คือ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด