งานระหว่างทำ คือ (Work in Progress)


งานระหว่างทำ (Work in Progress) หมายถึง วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน ดังนั้นงานที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือสินค้าระหว่างผลิตจึงยังไม่ถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในงบดุลด้านสินทรัพย์หมุนเวียน  • ต้องการผังบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจที่มีงานระหว่างทำด้วยจะหาได้จากที่ไหนคะ
  • การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
  • บัญชีงานระหว่างทำต้นงวด ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ ควรดำเนินการเพิ่มเติมอย่า...

  • งานระหว่างทำ คือ (Work in Progress)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: งานระหว่างทําปลายงวด หายังไง งานระหว่างทําต้นงวด หายังไง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ต้นทุนสินค้าที่ขาย สูตร ตัวอย่างงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการผลิต oh บัญชีต้นทุนขาย ธุรกิจผลิตสินค้า คือ