วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ( Weight Average Costing )

Click to rate this post!
[Total: 1362 Average: 5]

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) หมายถึง การคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือโดยใช้แนวคิด คือ สินค้าที่ซื้อหรือผลิตนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันราคาสินค้าคงเหลือจึงควรมีราคาเท่ากัน กิจการจึงต้องหาราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อนำไปคูณกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้จริง

โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จาก (มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นปี +มูลค่าสินค้าที่ซื้อ)/(ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นปี + ปริมาณสินค้าที่ซื้อ)

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ( Weight Average Costing )
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ( Weight Average Costing )
(Visited 5,892 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top