วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ (Weight Average Costing)


วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) หมายถึง การคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือโดยใช้แนวคิด คือ สินค้าที่ซื้อหรือผลิตนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันราคาสินค้าคงเหลือจึงควรมีราคาเท่ากัน กิจการจึงต้องหาราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อนำไปคูณกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้จริง

โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จาก (มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นปี +มูลค่าสินค้าที่ซื้อ)/(ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นปี + ปริมาณสินค้าที่ซื้อ) • การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี
 • สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง
 • การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ
 • สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น
 • ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี...
 • วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
 • การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
 • สินค้าคงเหลือ

 • วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ (Weight Average Costing)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก ความ หมาย ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก คือ วิธีคิดถัวเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก periodic วิธีคิดถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีเข้าก่อนออกก่อน แบบสิ้นงวด สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย วิธี ถัว เฉลี่ย น้ํา หนัก