โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ


โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ จะแบ่งโครงสร้างได้เป็น 6 หัวข้อ คือ

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรคือผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีอากร ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนดโดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

2.ฐานภาษีอากรคือ สิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสียภาษีอากร ขึ้นอยู่กับกฎหมายก าหนดไว้เช่น 

2.1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษี คือเงินได้สุทธิ

2.2ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษี คือมูลค่าการใช้จ่าย/การบริโภค

3.อัตราภาษีอากรคือ ร้อยละที่จัดเก็บภาษี จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

แบบคงที่ 

แบบก้าวหน้าแบบถดถอย โดยพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี ขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนดไว้ เช่น 

3.1อัตราภาษีแบบคงที่ คือ ฐานภาษีเปลี่ยนแปลง แต่อัตราภาษีคงที่เท่าเดิม เช่น -ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 จากฐานก าไรสุทธิ(ไม่ใช้อัตราลด)-ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าการบริโภค

3.2อัตราภาษีแบบก้าวหน้า คือฐานภาษีเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคือเงินได้สุทธิ ตามตารางด้านล่างเงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท)เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดอัตราภาษีร้อยละภาษีในแต่ละขั้นเงินได้ภาษีสะสมสูงสุดของชั้น

0 -150,000 150,0005 ยกเว้น 

0150,001 –300,000 

150,00057,5007,500300,001 –500,000 200,0001020,00027,500500,001 –750,000250,0001537,50065,000750,001 –1,000,000250,0002050,000115,0001,000,001 –2,000,0001,000,00025250,000365,0002,000,000 –4,000,0002,000,00030600,000965,0004,000,001 บาท ขึ้นไป35

 

   • ประเภทของภาษีอากร คือ (Types of taxation)
  • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
  • บัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน เบื้องต้น ที่ควรรู้
  • ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
  • ความสำคัญ ของ บัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากร

  • โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ

    วันที่: 18 พ.ค. 2562