วิธียอดลดลงทวีคูณ คือ ( Double Declining Balance Method )


[Total: 2 Average: 5]
วิธียอดลดลงทวีคูณ ( Double Declining Balance Method ) หมายถึง หลักการคำนวณ คือ จะคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีและปรับจำนวนเป็น 2 เท่า นำอัตรา 2 เท่าที่คำนวณได้ไปคำนวณหาค่าเสื่อมราคาประจำงวด โดยคำนวณจากราคาตามบัญชี ( Book Value ) ของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงทุกปี และวิธีนี้ไม่นำราคาซากมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา = ( 2 x อัตราร้อยละของวิธีเส้นตรง ) x ราคาตามบัญชี ณ วันต้นง


วิธียอดลดลงทวีคูณ คือ ( Double Declining Balance Method )

วันที่: 10 มิ.ย. 2562


Tags: วิธี double - declining balance ddb ค่าเสื่อมราคา วิธีลดน้อยถอยลง สูตรวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วิธียอดลดลงทวีคูณ : double declining balance method วิธี การ คํา น วณ ค่า เสื่อม ราคา วิธี ผล รวม จำนวน ปี คํา น วณ ค่า เสื่อม ราคา วิธี ยอด ลด ลง ทวีคูณ วิธี จำนวน ผลผลิต units of output method อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร