หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )


[Total: 2 Average: 5]

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถีง เป็นหนี้สินระยะสั้นของกิจการ กล่าวคือจะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ระบุในรายงานงบดุลฉบับล่าสุด ซึ่งประกอบไปด้วยหนี้สินจากการดำเนินงานปกติของกิจการซึ่งจะครบรอบชำระภายในรอบระยะเวลาดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น

·  เจ้าหนี้การค้า หมายถึง การซื้อในรูปแบบของเครดิต ซึ่งผู้ขายยอมให้รับสินค้าและบริการไปก่อนแล้วค่อยรับเงินภายหลังตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

·  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หมายถึง สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนดำเนินงานปกติของกิจการในแต่ละวัน

·  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายจนกว่าจะถึงรอบบัญชีถัดไป เช่น ค่าไฟ ค่าแรงคนงาน เป็นต้น

·  รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่กิจการได้รับมาแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้ หนี้สินหมุนเวียนยังหมายถึง ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เช่น เงินกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เงินกู้เพื่อขยายกิจการ เป็นต้น


 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non - Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

  วันที่: 21 มิ.ย. 2562


  Tags: ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท เฉลยบัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ต่างกันอย่างไร เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี