หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ (Non - Current Liabilities)


หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินระยะยาวที่เป็นภาระผูกพันของกิจการและมีระยะเวลาการชำระหนี้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ได้แก่

·  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบกิจการ  เช่น กู้ยืมเพื่อสร้างโรงงานหรือซื้อเครื่องจักร ซึ่งมีระยะเวลาการชำระหนี้มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

·  หุ้นกู้และพันธบัตร เป็นเงินกู้ยืมระยาวด้วยจุดประสงค์เดียวกับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แต่เจ้าหนี้คือนักลงทุน/หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการชำระหนี้สั้นกว่าการกู้ยืมจากธนาคาร

·  ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว หรือตั๋วที่สัญญาว่าจะใช้เงินในอนาคต ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับหุ้นกู้ มีสัญญาการจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เพียงแต่ดำเนินการได้ง่ายกว่า เนื่องจากไม่ต้องนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์

·  หนี้จำนอง เป็นการกู้ยืมโดยใช้ทรัพย์สินของกิจการเข้าจำนองกับสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการ


 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Liabilities)
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน
 • ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร

 • หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ (Non - Current Liabilities)

  วันที่: 21 มิ.ย. 2562


  Tags: ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท เฉลยบัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ต่างกันอย่างไร เจ้าหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี