ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )


[Total: 2 Average: 5]
ต้นทุนการบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารทั่วไขององค์กรทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ (เครื่องไม้เครื่องมือ อาคาร ฯลฯ)และทรัพย์สิน(บุคลากร)  รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ค่าเครื่องเขียน  ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สิน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าภาษี เป็นต้น

 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )

  วันที่: 19 ก.ย. 2562


  Tags: หลักสูตร การบริหารต้นทุน วิจัยการบริหารต้นทุน การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย หมายถึง ทฤษฎีการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ pdf หนังสือ การบริหารต้นทุน การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำไรที่ยั่งยืน การจัดการแรงงานที่ดี กับการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย