ภพ 20 คือ


[Total: 2 Average: 5]

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ซึ่งใบแทนดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  


 • ภพ.20 ตัวจริง หาย สำเนาก็ไม่มี ต้องขอใหม่อย่างไร
 • ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
 • ภพ 30 คือ อะไร
 • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง
 • การแก้ไขแบบ ภพ.30
 • บริษัทไม่ได้ยื่น ภพ30มา 2 เดือนแล้วครับ
 • เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร
 • อยากรู้การบันทึก ภพ.30
 • ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่า...

 • ภพ 20 คือ

  วันที่: 21 ก.ย. 2562


  Tags: ภพ 20 บุคคลธรรมดา ตัวอย่าง ภพ 20 ภ.พ.20 ภาษาอังกฤษ ภพ 01 คือ คัด ภพ.20 ที่ไหน ภพ 09 คือ เช็ค ภพ 20 ภพ 30 คือ