ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย 

- ดอกเบี้ยจ่าย

- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย

- ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม

- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม


 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )

 • ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

  วันที่: 23 ก.ย. 2562


  Tags: ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีอะไรบ้าง การแยกค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหาร รายได้อื่น มีอะไรบ้าง งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ค่า ใช้ จ่าย เบ็ดเตล็ด เช่น อะไร บ้าง รายได้มีกี่ประเภท ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายต่างกันอย่างไร