ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]
ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง

- ค่านายหน้าพนักงานขาย

- ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

- ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์

- ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา

- ค่าโทรศัพท์

- ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร

- ค่าเบี้ยประกันภัย


  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

  • ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

    วันที่: 23 ก.ย. 2562


    Tags: ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ การแยกค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย มาตรฐานการบัญชี ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กับ ต้นทุนทางการเงิน