รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]
รายได้อื่นๆ มีอะไรบ้าง

- รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด

- ดอกเบี้ยรับ

- กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน

- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

- เงินปันผล

- รายได้อื่นๆรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

วันที่: 23 ก.ย. 2562


Tags: รายได้มีกี่ประเภท ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง รายได้เบ็ดเตล็ด คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง หมวดรายได้มีอะไรบ้าง รายได้เบ็ดเตล็ด บันทึกบัญชี รายได้ หมายถึง ประเภทของรายได้