ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) มีอะไรบ้าง

ที่ดิน

อาคารระหว่างการก่อสร้าง

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

อาคารและโรงงาน

ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

เครื่องจักร

ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

เครื่องมือและเครื่องใช้

ยานพาหนะ 

ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าระบบโปรแกรม

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารระหว่างการก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร

ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องมือและเครื่องใช้

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าระบบโปรแกรม


 • การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน
 • มารู้จัก ความหมาย ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทางบัญชี
 • เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการข...
 • การบันทึกบัญชี จำนองที่ดินกับธนาคาร ตัวอย่าง
 • การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • บริษัทประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินใหม่ ทุกงวดบัญชี
 • กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีควา...
 • ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่

 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

  วันที่: 23 ก.ย. 2562


  Tags: แบบฝึกหัด ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2561 มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2560 การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างไร มาตรฐานการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2562 ความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แนวการสอบบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัวอย่างการตีราคาสินทรัพย์ใหม่