สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ดอกเบี้ยค้างรับ

รายได้ค้างรับ

เงินประกันและเงินมัดจำ

เงินลงทุน

เงินทดรองจ่าย

ลูกหนี้เงินให้กู้ยมแก่กรรมการและลูกจ้าง

      - เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลุกจ้าง

เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ

      - เงินลงทุนบริษัท


  • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
  • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
  • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Assets )
  • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current Assets )

  • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

    วันที่: 23 ก.ย. 2562


    Tags: สินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่อะไรบ้าง สินทรัพย์หมุนเวียน มีอะไรบ้าง เรียงตามลําดับ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ หมุนเวียน 10 ชนิด สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน 10 ชนิด มี อะไร บ้าง ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน