หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด


[Total: 2 Average: 5]

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด มีหลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดดังนี้

1. แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัวแล้วบันทึกบัญชีเพื่อบิดเบือนรายการดังกล่าวโดยสะดวก
2. ไม่ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งทำงานตั้งแต่ต้นจนจบคนเดียว เพราะจะเกิดทุจริตได้ง่ายหรือเกิดการหลงลืมได้ง่าย
3 .ให้การทำงานของแต่ละคน สามารถทดสอบซึ่งกันและกันได้ มีการตรวจเช็ดระหว่างอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อประเมินผลการควบคุมการดำเนินไปด้วยดีเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง
5 .ใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุมเงินสด เช่น เครื่องบันทึกเงินสด เป็นต้น
6 .ใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน เพราะต้องผ่านการอนุมัติใบสำคัญ และการจ่ายเช็คต้องจ่ายตามใบสำคัญที่อนุมัติ
7 .เงินสดรับทุกรายการ ควรนำฝากธนาคารทั้งหมด เมื่อต้องการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค


 • แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน
 • หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป
 • หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก
 • หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ
 • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
 • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
 • หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • หลักการเลือกซื้ออาหารที่สดที่มีความสำคัญ
 • หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ (The Full Disclosure Principle)

 • หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

  วันที่: 15 มี.ค. 2553


  Tags: ควบคุมการเงิน บัญชีภาษีอากร หลักการควบคุม หลักการควบคุมการเงิน