จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

                     กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียน

– จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
– จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ถ้าผู้ประกอบพาณิชยกิจ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตามรายการข้างล่างนี้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้เดิม รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

1. เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่
2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
3. ย้ายสำนักงานใหญ่
4. เปลี่ยนผู้จัดการ
5. เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
6. เพิ่มหรือลดเงินทุน
7. ย้าย เลิก หรือ เพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
8. รายการอื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น

จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน
จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน

(Visited 10 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top