การประมาณ ค่าเผื่อ ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ


[Total: 2 Average: 5]

การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 กำหนดว่ากิจการควรใช้วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะสมกับลักษณะลูกหนี้ของกิจการ ซึ่งวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญที่นิยมใช้ มีดังต่อไปนี้

- คำนวณเป็นร้อยละของยอดขาย (Percentage Of Sales) วิธีนี้กิจการต้องวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เก็บไม่ได้เทียบเป็นอัตราส่วนกับยอดขาย ยอดขายแบ่งออกเป็นยอดขายรวม และยอดขายเชื่อแล้วแต่กิจการจะใช้ยอดขายลักษณะใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิจการ

- คำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ (Percentage Of Outstanding Receivable) วิธีนี้เป็นวิธีที่ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของมูลค่าลูกหนี้ในงบดุลเป็นหลักมากกว่าจะคำนึงถึงการเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่ายเช่นวิธีคำนวณจากยอดขาย วิธีนี้กิจการต้องวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อประมาณอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ต่อยอดลูกหนี้ที่ค้าง ณ วันสิ้นงวด วิธีนี้สามารถทำได้ 2 วิธี เช่น

วิธีที่ 1 คำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้สำหรับลูกหนี้ทั้งหมดคงที่

วิธีที่ 2 คำนวณโดยเป็นจัดกลุ่มลูกหนี้จำแนกตามอายุของหนี้ค้างชำระ หากค้างชำระนานจะมีโอกาสหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่า วิธีนี้จะยุ่งยากสำหรับกรณีที่กิจการมีลูกหนี้จำนวนมากรายดังนั้นจึงคำนวณอัตราร้อยละสูงกว่ายอดลูกหนี้ที่เริ่มค้างชำระเกินกำหนด ลูกหนี้ค้างชำระนานมีโอกาสไม่ชำระหนี้มากกว่าลูกหนี้ที่เริ่มเกิดไม่ว่าจะเป็นการประมาณหนี้สงสัยจะสูญวิธีใด

กิจการควรทบทวนอัตราร้อยละที่ใช้เพื่อให้การประมาณในจำนวนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุด  • การประมาณการ ค่าเผื่อ มาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ
  • หลักการประมาณ คือ ( The Approximation Assumption)

  • การประมาณ ค่าเผื่อ ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ

    วันที่: 25 มี.ค. 2553


    Tags: การประมาณหนี้ การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ บัญชีภาษีอากร หนี้สงสัยจะสูญ ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มาตรฐานการบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร หนี้สงสัยจะสูญ งบดุล ค่าเผื่อหนี้สงสัยจ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นสินทรัพย์อะไร ล้าง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทางภาษี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บวกกลับ หนี้สงสัยจะสูญ อยู่ในหมวดอะไร นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ